logo

Przydatne

Panel logowania
Home
Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddział Terenowy w Limanowej
Zmiany w sprawie zamówień publicznych PDF Drukuj
 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze zmianami w sprawie zamówień publicznych. Autorem niniejszego tekstu jest radca prawny Arkadiusz Znój /Kancelaria Radcy Prawnego Damian Burczak/ e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

1.Zmiana w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz doświadczenia podwykonawców. - Podwykonawcy, z których wykształcenia, kwalifikacji oraz doświadczenia startujący w przetargu będą korzystać będą musieli faktycznie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Będą musieli zostać zatrudnieni jako podwykonawcy.

2.Cena do do zasady nie będzie mogła stanowić więcej niż 60% kryteriów oceny ofert. Wyjątkiem jest przypadek gdy Zamawiający określi w opisie przedmiotu  standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich jego cech.


3.Wykonawcy, a także podwykonawcy mogą zostać obciążeni obowiązkiem zatrudniania na umowę o pracę.

4.Na etapie składania oferty będzie składane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia (powyżej progów unijnych jednolity dokument zamówienia) – bez dokumentów. Dopiero po wyborze oferty będzie obowiązek przedstawienia dokumentów. Jednakże Zamawiający ma możliwość żądania dokumentów także na wcześniejszych etapach jeśli tak postanowi.

5.Zamawiający może wskazać, że o zamówienie może się ubiegać wykonawca będący zakładem pracy chronionej lub zatrudniający niepełnosprawnych – bez określenia ilości pracowników niepełnosprawnych.

6.Przy zamówieniach na roboty budowlane i usługi o wartości powyżej 1 mln euro będzie powoływany specjalny zespół do realizacji nadzoru nad wykonywaniem zamówienia.

7.Partnerstwo innowacyjne – Nowy tryb udzielania zamówień publicznych. Ma zastosowanie gdy Zamawiający chce osiągnąć pewien efekt ale nie wie w jaki sposób. Zamawiający zaprasza do negocjacji innowacyjne firmy i w czasie negocjacji ustala się w jaki sposób zamówienie będzie mogło zostać wykonane.

8.Możliwość składania odwołań poniżej progów unijnych także na opis przedmiotu zamówienia oraz wybór oferty.

9.Możliwość zmiany umowy także w przypadku nieokreślonym w SIWZ – w przypadkach określonych w ustawie.

10. Najbardziej rozpowszechniony tryb w ramach wprowadzonych zamówień "in house" - Zamówienia będą mogły być przekazywane z wolnej ręki podmiotom, nad którymi zamawiający ma pełną kontroli jeśli 90 proc. ich działalności jest świadczona na rzecz zamawiającego, a także nie ma w nich bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Wojewoda może zakazać w zawarcia umowy z wolnej ręki. Jeśli umowa została zawarta wojewoda zwraca się do zamawiającego o wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy. Dlatego w przypadku naruszenia przepisów konieczne jest składanie odpowiednich wniosków do wojewodów.
 

        
 
Dzień Dziecka w szpitalu Email
 

Z okazji Dnia Dziecka Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddział Terenowy w Limanowej odwiedziła najmłodszych pacjentów. Zapraszamy do zapoznania się galerią z tego wydarzenia, dostępną pod linkiem TUTAJ.

 

       
 
Wstąp w szeregi Kongregacji Kupieckiej
 

SZANOWNI PAŃSTWO
Krakowska Kongregacja Kupiecka powołana została w Krakowie w roku 1410 / – Oddział w Limanowej istnieje od 1937 roku - zrzesza pracodawców prowadzących zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Dla naszych członków organizujemy:
- szkolenia z  różnego zakresu
- prowadzimy stronę internetową / www.kongregacja.limanowa.pl  / na której dla członków udostępniamy bezpłatnie miejsce  na reklamę własnej firmy, zamieszczane są też informacje dotyczące prowadzenia działalności w tym między innymi: prawo o zamówieniach publicznych, zmian w kodeksie pracy,  itp. przygotowane przez prawnika
- organizujemy wiele imprez rekreacyjnych w tym: np. wycieczki rowerowe,  zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej, grille , imprezy dla dzieci przebywające w limanowskim szpitalu itp. Zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w nasze szeregi poprzez wypełnienia deklaracji członkowskiej. Informacja uzyskać można u członków zarządu, których  nazwiska i numery telefonów zamieszczone są na stronie  www.kongregacja.limanowa.pl „ zarząd”

       
 
Zamówienia publiczne - zmiany PDF Drukuj Email
 

Od dnia *18 kwietnia 2016 r. *przestały obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1).

Od 18 kwietnia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy *dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.)*, zwanej dalej „dyrektywą klasyczną ” oraz przepisy *dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.
Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.)*, zwanej dalej „dyrektywą sektorową”.
Dyrektywy nie zostały jeszcze wdrożone do polskiego systemu prawnego.

Do zamówień poniżej progów unijnych stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

*Natomiast do zamówień o wartości równych lub przewyższających progi unijne stosuje się przepisy ustawy z uwzględnieniem zapisów dyrektywy:*

1.Obowiązek zapewnienia przez Zamawiającego nieograniczonego, pełnego, bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do dokumentów zamówienia za pomocą środków elektronicznych oraz podawania w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do składania ofert adresu strony internetowej, na której dostępne są dokumenty zamówienia.

2.30-dniowy termin składania ofert wstępnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

3.Wydłużenia terminu składania ofert lub ofert wstępnych o 5 dni (obowiązek ten nie dotyczy przetargu nieograniczonego) w przypadkach, w których zamawiający nie zapewnia nieograniczonego, pełnego, bezpośredniego i bezpłatnego dostępu do dokumentów zamówienia.

4.Tryb negocjacji z ogłoszeniem będzie mógł być stosowany tylko w przypadku spełnienia przesłanki określonej w art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

5.Jeśli chodzi o spełnianie warunków udziału w postępowaniu to Zamawiający może żądać, żeby Wykonawca wykazał obrót do dwukrotności szacunkowej wartości zamówienia. Z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków odnoszących się np. do szczególnych ryzyk związanych z charakterem robót budowlanych, usług lub dostaw – w takiej sytuacji można zażądać wykazania większego obrotu.

6.Ogłoszenia o zamówieniu mogą być zamieszczane lub publikowane po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub po upływie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania ogłoszenia.

7.Możliwość składania przez Wykonawców oświadczenia składanego w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). Wykonawca będzie składał oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Nie będzie konieczne składanie dokumentów. Dokumenty będą musiały zostać złożone dopiero wtedy kiedy zażąda tego Zamawiający. Docelowo jednolity europejski dokument zamówienia będzie składany w formie elektronicznej. Obecnie jest możliwość składania wersji papierowej.

8.Wykonawca może powołać się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, wskazując te bazy danych. W takiej sytuacji Zamawiający jest zobowiązany do pobrania dokumentów z tych baz.

9.Wykonawca może powołać się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający powinien uwzględnić te dokumenty.

10.Wprowadzenie instytucji self-cleaning.
W przypadku gdy zaistnieją podstawy wykluczenia wykonawcy jest możliwość przedstawienia przez wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania rzetelności tj. w szczególności:

-naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę,

-podjął współpracę z organami ścigania,

-podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu

_Obecnie toczą się pracę nad nowym projektem ustawy prawo zamówień publicznych._

_Najważniejsze założenia projektu. Projekt może zostać jeszcze zmieniony:_

1.Wdrożenie dyrektyw, o których mowa powyżej.

2.Obowiązek prowadzenia przez Zamawiających planu zamówień publicznych – czyli informacji o zamówieniach planowanych do udzielenia w roku kalendarzowym.

3.Możliwość zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisu sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny.

4.Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę na umowę o pracę – jeśli czynności wykonywane w ramach zamówienia są wykonywane w sposób charakterystyczny dla umowy o pracę.

5.Cena może być jedynym kryterium lub kryterium o wadze przekraczającej 40% tylko w przypadku gdy przedmiot zamówienia ma określone standardy jakościowe. W pozostałych przypadkach cena nie będzie mogła przekraczać 40%.

6.Ustawa określa przykładowe kryteria wyboru oferty:

-jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne,

-dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników

-aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa,

-aspekty środowiskowe

-aspekty innowacyjne

-handel i jego warunki

-organizacja, kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji danego zamówienia publicznego, jeżeli te wymagania mogą mieć znaczący wpływ na poziom wykonywania zamówienia, jeżeli jakość świadczenia zależy od osób wykonujących świadczenie będące przedmiotem zamówienia publicznego

-serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub sposób realizacji

7.Możliwość składania ofert w postaci katalogów elektronicznych.

8.Możliwość żądania wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału postępowaniu W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający będzie obowiązany żądać, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy ( albo imiona i nazwiska), dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.

9.Zamawiający będzie miał możliwość wykluczenia wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

10.Jeśli przetarg będzie poniżej progów unijnych możliwe będzie złożenie odwołania do KIO na opis przedmiotu zamówienia, wybór oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienie postępowania.

11.Możliwość wnoszenia odwołań w formie elektronicznej.

12.Zmiana umowy możliwa następujących przypadkach:

1.)Zmiany przewidziane w ogłoszeniu lub SIWZ. Gdy przewidują to jasne i precyzyjne postanowienia umowne – w szczególności może dotyczyć to wynagrodzenia.

2.)Zmiany dotyczące dodatkowego zamówienia nieprzekraczającego 50% wartości poprzedniej umowy jeśli:

-zmiana wykonawcy nie może być dokonana w powodów ekonomicznych lub technicznych

  * zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczące zwiększenie kosztów

3.)zostały łącznie spełnione następujące warunki:

-konieczność zmiany umowy wynika z okoliczności, których zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie mógł przewidzieć

-zmiana nie dotyczy ogólnego charakteru umowy

-wartość zmiany nie przekracza pierwotnej wartości 50% umowy

4.)wartość zmian nie przekracza progów unijnych i 10% pierwotnej wartości umowy w przypadku usług lub dostaw lub 15% w przypadku robót budowlanych, zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru umowy

13.Możliwość udzielania z wolnej ręki zamówień podmiotom powiązanym (zamówienia in house):

-zamówienia publiczne udzielane podmiotom kontrolowanym

-zamówienia udzielane przez podmiot kontrolowany kontrolującemu go zamawiającemu

-zamówienia publiczne udzielane pomiędzy podmiotami kontrolowanymi przez tego samego zamawiającego

 

Autorem tekstu jest radca prawny Arkadiusz Znój /Kancelaria Radcy Prawnego Damian Burczak / e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

       
 
Informacja w sprawie zmian w kodeksie pracy Email
 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją w sprawie zmian w kodeksie pracy w zakresie umów o pracę na czas określony autorstwa Pana Arkadiusza Znój /Kancelaria Radcy Prawnego Damian Burczak e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. /

 

*Informacja w sprawie zmian w kodeksie pracy w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony – wchodzi w życie w dniu 22 lutego 2016 r.*

 

1.Łączny okres zatrudnienia na podstawie wszystkich umów o pracę na czas określony zawieranych u jednego podmiotu nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Możliwe będzie zawarcie przez jednego pracodawcę trzech umów o pracę na czas określony z jednym pracownikiem. Łączny czas trwania tych umów nie będzie mógł przekroczyć 33 miesięcy.

2.Jeśli pracodawca zawrze w pracownikiem więcej niż trzy umowy o pracę na czas określony to czwarta będzie uznawana za zawartą na czas nieokreślony.

3.Jeśli pracodawca zawrze z pracownikiem umowy o pracę na czas określony, a łączny czas trwania tych umów przekroczy 33 miesiące to po 3 miesiącach umowa o pracę będzie uznawana za zawartą na czas nieokreślony.

4.Ograniczeń w okresie czasu zawierania umów o pracę na czas określony nie stosuje się w następujących przypadkach:

-umowa o pracę jest zawierana w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

-umowa o pracę jest zawierana w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

-umowa o pracę jest zawierana w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

- w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, ale tylko w przypadku jeżeli zawarcie umów o pracę na czas określony w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Jeśli brak takiego uzasadnienia nie można zawrzeć takiej umowy na czas określony przekraczający 33 miesiące.

Jeśli pracodawca zawiera umowę o pracę na czas określony przekraczający 3 miesiące to w ciągu 5 dni od zawarcia umowy jest zobowiązany do poinformowania okręgowego inspektora pracy na piśmie o zawarciu takiej umowy i przyczynie zawarcia takiej umowy. Jeśli taka umowa trwa w dniu 22 lutego 2016 r. to pracodawca powinien ją dostosować do nowych przepisów w terminie 3 miesięcy od 22 lutego 2016 r. i powiadomić na piśmie okręgowego inspektora pracy na piśmie w terminie 5 dni od dnia zmiany umowy.

Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy na czas określony na czas ponad 33 miesięcy muszą być wskazane w umowie o pracę. Niezawiadomienie okręgowego inspektora pracy o przekroczeniu 33 miesięcznego czasu trwania umowy o pracę zawartej na czas określony jest wykroczeniem.

Przykładem uzasadnienia zawarcia umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące może być np. wykonywanie przez pracodawcę inwestycji przez okres przekraczający 33 miesiąca, konieczność zastępstwa pracownika na ponad 33 miesiące.

Umowa o pracę nie przekształci się w zawartą na czas nieokreślony w następujących przypadkach:
-umowa zostanie wypowiedziana tak, że okres wypowiedzenia upłynie przed upływem 33 miesięcy od 22 lutego 2016 r.
-strony zawrą aneks na podstawie, którego okres obowiązywania umowy upłynie przez upływem 33 miesięcy od 22 lutego 2016 r.

5.Oficjalnie wprowadza się możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. W okresie
zwolnienia ze świadczenia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

6.Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony będzie uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy i będzie wynosił:

-2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

-1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

-3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


7.Jeśli pracodawca rozwiąże umowę o pracę zawartą na czas określony z przyczyn niedotyczących pracownika będzie zobowiązany do wypłacenia odprawy. Odprawa będzie musiała zostać wypłacona także w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wysokość odprawy będzie wynosić:

- jednomiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy mniej niż 2 lata,

- dwumiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat

- trzymiesięczne wynagrodzenie – jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy powyżej 8 lat

8. Jeśli przed 22 lutego 2016 r. zawarto umowę o pracę na czas określony nieprzekraczającą 6 miesięcy lub umowę zawartą na czas określony przekraczającą 6 miesięcy lecz bez klauzuli wypowiedzenia to do takich umów stosuje się przepisy dotychczasowe w zakresie dotyczącym wypowiedzenia. Czyli takie umowy nie mogą zostać wypowiedziane.

9.Jeśli przed 22 lutego 2016 r. zawarto umowę na czas określony z klauzulą dwutygodniowego wypowiedzenia to do takich umów stosuje się nowe przepisy.

Czas trwania wszystkich umów na czas określony zawieranych z danym pracownikiem nie może więc przekroczyć 33 miesięcy. 33 miesiące liczy się od dnia 22 lutego 2016 r. Tak samo od dnia 22 lutego 2016 r. liczy się staż pracy w oparciu, o który ustala się okres wypowiedzenia.

       
 
PROGRAM IMPREZ NA ROK 2016 Email
 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem imprez na rok 2016:

1/ 31/12/01.01.2016 – ZABAWA SYLWESTROWA sala bankietowa  KLEOPATRA
2/ 30.01.2016 – ZABAWA KARNAWAŁOWA SIWY BRZEG
3/ 14 LUTY 2016- ZAWODY NARCIARSKIE ŁYSA GÓRA
4/ 12.06.2016 – PRZEŁAJ ROWEROWY OKOLICE LIMANOWEJ
5/ 01-03.07.2016- WYJAZD DO HAJDUSZLOBOSZLO WĘGRY
6/ 02.10.2016- TURNIEJ STRZELECKI + GRILL – SOWLINY
7/ LISTOPAD 2016- KRĘGLE W BRZESKU
8/ 03.12.2016 – ŚWIĘTO KUPCA W LIMANOWEJ

       
 
Wyniki Zawodów w strzelaniu Limanowa dnia 04 październik 2015 – strzelnica w Limanowej
 
Szanowni Państwo zapraszamy do zapoznania się z wynikami oraz galerią z zawodów strzeleckich- Limanowa dnia 04 październik 2015 – strzelnica w Limanowej.

 
Wyniki dostępne są TUTAJ.
 

Galeria jest dostępna TUTAJ.

 
« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 2

Imieniny

24 Sierpnia 2016
Środa
Imieniny obchodzą:
Bartłomiej,
Cieszymir, Jerzy,
Joanna, Malina,
Michalina
Do końca roku zostało 130 dni.

Osób online:

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Sonda

Które imprezy zorganizowane przez KKK podobały Ci się najbardziej?
 

Reklama  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • cataleia.jpg