JoomlaLock.com All4Share.net
Szanowni Państwo   Pragnę z radością poinformować, ze dnia ...
Grupa MISTERIUM działająca przy Parafii Narodzenia Najświętszej
W związku z ogłoszoną pandemią  COVID-19 informujemy, że ...
Witam,oferuje przepyszne, rosyjskie i własnoręcznie lepione ...
Od 30 maja noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe w ...

Historia

Sześć wieków historii KKK


Najstarsza historyczna zapiska odnosząca się do dziejów krakowskiej gildii kupieckiej pochodzi z 1410 r. W księdze radzieckiej miasta Krakowa czytamy: "Działo się we wtorek nazajutrz po świętym Macieju niedzieli trzeciej postu roku 1410. Starsi kupców wybrani przez rajców, roku jak wyżej. Mikołaj Gemelich, przysiągł, Wenyng Marcin, Jorge Schiler przysiągł, Piotr Kaldherberg, przysiągł, Jerzy Morsztyn, przysiągł, Paweł Homan przysiągł."
Następuje przysięga tychże starszych kupiectwa: "Przysięgamy Bogu, że w tej sprawie do której jesteśmy wybrani, to jest prawa kupieckiego, pożytku i korzyści, wiernie patrzeć i działać chcemy wedle najlepszego naszego rozumienia i w żadnej mierze ani miłością ani niechęcią nie damy się kierować i na żadne wykroczenia w temże nie dozwalać, o nich będziemy rajcom donosić i nie chcemy żadnych układów zawierać bez wiedzy rady i jej woli".

Kongregacja skupiła najbardziej zamożnych kupców handlujących suknem, miedzią, ołowiem itd. Przynależność do Kongregacji była dla kupców obowiązkowa. Członkiem tej Korporacji był również Jan Kopernik, występujący w latach 1422 - 1447 w Krakowie jako bogaty kupiec. Synem Jana Kopernika był Mikołaj, ojciec sławnego i genialnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Ów Mikołaj Kopernik - senior pojawił się po raz pierwszy w Krakowie w 1447 r. jako kupiec hurtownik. Trudnił się handlem miedzią węgierską, którą następnie sprzedawał do Gdańska. I jego również można uważać za członka Kongregacji.
 
Podstawowym zadaniem Kongregacji była obrona i popieranie kupieckich interesów. Kongregacja spełniała też funkcje obyczajowe i towarzyskie. Na czele Kongregacji stali starsi wybierani (zatwierdzani)przez radę miejską. Wśród znanych nam z XV w. dziesięciu starszych Kongregacji na szczególną uwagę zasługują przedstawiciele dwóch znakomitych krakowskich rodzin mieszczańskich: Morsztynów i Wierzynków. W drukowanych u schyłku XIX i na początku XX w. corocznych sprawozdaniach Kongregacji, powielano rutynową formułę: "Kongregacja Kupiecka stołecznego królewskiego miasta Krakowa, założona za panowania Władysława Jagiełły, króla polskiego w r. 1410 przez Jerzego Morsteina, kupca i rajcę krakowskiego".

Aktywność Kongregacji nie ograniczała się jedynie do problemów ekonomicznych i zawodowych. Kongregacja była związkiem kupców chrześcijańskich i przez cały okres jej funkcjonowania działała również na płaszczyźnie religijnej. Od 1775 r. Konfraternia Kupiecka przejęła w bezpośrednią administrację kościół św. Barbary. W 1907 r. zaczął się ukazywać dwutygodnik "Kupiec Polski". Krakowska Kongregacja Kupiecka angażowała się także w inicjatywy o charakterze narodowym. Liczni członkowie Kongregacji położyli znaczące zasługi w walce o niepodległość Polski. W okresie I wojny światowej kupcy skupieni w Kongregacji wsparli inicjatywę legionową. I tak ogólne zgromadzenie Kongregacji podjęło uchwałę o przeznaczeniu kwoty 5000 koron "na sprawienie ciepłej bielizny dla legionistów". Dar ten przekazano Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Członkowie Kongregacji wspomagali też fundusz legionowy datkami i ofiarami. Przedstawiciele krakowskich rodzin kupieckich znaleźli się również w pierwszych szeregach walczących o wolność żołnierzy polskich formacji legionowych, w Armii Błękitnej gen. Józefa Hellera itd. W latach 1918 - 1039 Krakowska Kongregacja Kupiecka, działając w warunkach odrodzonej państwowości polskiej, poszerzyła znacznie swój stan posiadania, wzbogacając się o oddziały terenowe, rozbudowując struktury organizacyjne i zwiększając liczbę członków. Od 1925 r. zaczął się ponownie ukazywać "Kupiec Polski". II wojna światowa i okupacja niemiecka na ziemiach polskich spowodowały przerwę w działalności Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Wznowiła ona swoje funkcjonowanie już 1.02.1945 r., obejmując zasięgiem miasto i powiat Kraków. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej nie dane było rozwinąć się i umocnić w nowej rzeczywistości powojennej Polski. 8.12.1949 r. zorganizowano po raz ostatni bardzo skromne obchody "Święta Kupca". Krakowska Kongregacja Kupiecka zamarła na okres 40 lat, a prywatny handel wtłoczony w ramy gospodarki planowej ledwo wegetował.
 
Przemiany zaszłe w Polsce po 1989 r., zwycięstwo opozycji demokratycznej i upadek komunizmu, umożliwiły reaktywowanie Kongregacji. Rozpoczął się żmudny proces odbudowy gospodarki rynkowej opartej na indywidualnej przedsiębiorczości. Zapoczątkowana została wielka praca zmierzająca do odnowienia tradycyjnych wartości i zasad kupieckich. 21.10.1989 r. powołano ponownie Krakowską Kongregację Kupiecką jako federację autonomicznych związków branżowych handlu: rolno-spożywczego, handlu przemysłowego, gastronomii, usług i spółek oraz placów targowych. Pierwszym Prezesem Rady Kongregacji po jej reaktywowaniu został Mieczysław Banaś, znany krakowski restaurator i kupiec. W następnych kadencjach Kongregacją kierowali: Jan Okoński, ponownie Mieczysław Banaś, Wojciech Wojtowicz oraz aktualnie Wiesław Jopek. Kongregacja znalazła siedzibę w budynku przy ul. Garbarskiej 14. Powrócono do starego godła Kongregacji: kogi z rozpiętymi żaglami, jako symbolu wielkości kupiectwa krakowskiego i dążenia do odbudowy dawnego znaczenia handlowego Krakowa. Najwyższym organem władz Kongregacji jest Walne Zgromadzenie KKK zwoływane raz na cztery lata, zaś co roku odbywają się zebrania sprawozdawcze. Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Kongregacji, Prezesa Rady, Komisję Rewizyjną oraz Koleżeński Sąd Kupiecki. Rada Kongregacji wybiera Zarząd, który kieruje bieżącą działalnością Kongregacji. Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddziały Terenowe posiada w: Brzesku, Kalwarii Zebrzydowskiej, Limanowej, Liszkach - Czernichowie, Mikołowie, Myślenicach, Proszowicach, Przemyślu, Tarnowie i Wadowicach.

 

Święto kupca

Najstarsze wzmianki o obchodach "Święta Kupca" pochodzą z wieku XVIII. Kanon obchodów przyjął się dopiero w okresie międzywojennym. Trzy elementy przez wieki były takie same: poranna msza św., uroczysta procesja ze sztandarami do magistratu oraz śniadanie, którym podejmowano gości w sali kupieckiej. W okresie wojny oraz PRL-u tradycja zamarła a Kongregację Kupiecką zlikwidowano. Tradycja odrodziła się z reaktywowaniem Kongregacji. W 2000 roku wprowadzono obyczaj pasowania subiektów na kupców oryginalnym łokciem - starą miarą kupiecką. Pochód kupców zatrzymuje się dzisiaj pod Wieżą Ratuszową, gdzie odczytywane jest orędzie kupieckie. Kupcy na swoje święto wybrali dzień 8 grudnia w którym przypada święto Najświętszej Marii panny Niepokalanego Poczęcia - patronki kupców krakowskich.
 


Godło

Godłem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej jest unoszona przez fale niewielka KOGA z napiętymi od wiatru żaglami, jako symbol wielkości kupiectwa krakowskiego. Powiązane było ono siecią rozległych interesów z dalekim światem. W Krakowie rozcinano flandryjskie sukna, rozkładano na kramach różnoraką drobnicę zwaną potocznie "norymberszczyzną:, gromadzono kierowane z zachodnich portów południowe owoce. Ze wschodu przywożono jedwabie, dywany, broń, pachnące korzenie. Na wadze w pobliżu Ratusza ważono wielicką sól, olkuski ołów, węgierską miedź, która przejmowana w tranzycie przez Kraków, płynęła morzem w imponujących ilościach do Flandrii. Była ona głównym celem interesów podwawelskich kupców. W ich handlu obok wosku i skóry znajdowało się także drzewo w tym cis karpacki. Transporty do Krakowa uzupełniały sukno angielskie, wina reńskie, wyroby rzemieślnicze i wreszcie ryby morskie, wśród których królował śledź. Epizodycznie kupcy krakowscy dobijali też do francuskich i hiszpańskich portów, prowadząc handel, bez żadnych pośredników. Fakty te tłumaczą skąd pod Wawelem ten powiew dalekich mórz i oceanów, zakodowany w godle Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Strzegąc dobrej sławy kupiectwa krakowskiego godło umieszczane w oknach wystawowych zakładów handlowych i lokali gastronomicznych, zwraca uwagę klienta, że odwiedzając je spotka się zawsze z uprzejmością, rzetelnością i uczciwością kupiecką.
 


Historia Oddziału Terenowego w Limanowej

Oddział w Limanowej jest autonomicznym Oddziałem Terenowym założony  01.01.1937r. Krakowska Kongregacja Kupiecka – w tym nasz oddział został zdelegalizowany w 1950 roku.  Reaktywacja Kongregacji w Limanowej nastąpiła z inicjatywy p. Michała Wrony, Stefana Hejnolda i Ryszarda Kulmy, którzy byli członkami Kongregacji  w Krakowie od 06 października 1990 roku. W dniu 10 stycznia 1995 r Zarząd Kongregacji Kupieckiej w Krakowie Uchwałą nr 5 powołał oddział terenowy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej w Limanowej. Do dnia 28 lutego 1996r. kiedy to odbyło się pierwsze po reaktywacji Walne Zebranie Wyborcze. Funkcje zarządu tymczasowego sprawowało następujące gremium:prezes - Michał Wrona, zastępcy Jerzy Mól i Ryszard Kulma,sekretarz-Teresa Zabramny, członkowie; Stefan Hejnold, Wiesław Dutka.Wiesław Krakowski."
W dniu 28 lutego 1996 roku na pierwszym zebraniu  Wyborczym powołano zarząd Oddziału w osobach: Prezes- Ryszard Kulma  , zastępca prezesa Józef Kaim, II vice prezes Zdzisław Puch , skarbnik – Stefan Hajnolda , Sekretarz Dorota Główczyk.
Do komisji rewizyjnej wybrano: Przewodniczący Ireneusz Niemiec, członkowie Kazimierz Golonka i Józef Kowalczyk  
 
Dla członków Kongregacji wydawana jest gazeta KUPIEC POLSKI periodyk szkoleniowo-instruktażowo – informacyjny przekazywany wszystkim członkom bezpłatnie.
 
Dla członków naszego Oddziału organizujemy:
- szkolenia branżowe / BHP, sanitarne, i inne /
- kursy pedagogiczne
-  informujemy członków o szkoleniach „Unijnych”
- szkolenia z Państwową Inspekcją Pracy
- zebrania ogólne członków z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Skarbowego, ZUS-u, firmami ubezpieczeniowymi i bankowymi
- nasi członkowi kandydują do samorządu miejskiego i powiatowego
- posiadamy własna stronę internetową www.kongregacja.limanowa.pl

Dla członków naszej organizacji i Ich rodzin organizujemy:
- imprezy rekreacyjno – sportowe
- wycieczki autokarowe
- kuligi, ogniska, biesiady, zabawy karnawałowe i inne tego typu imprezy
- kolonie dla dzieci


Kupiecka działalność

Działalność Limanowskiego oddziału Kongregacje Kupieckiej to nie tylko troska o rozwój prywatnej działalności gospodarczej, dbałość o interesy - ale również  troska o rozwój miasta i regionu. Prężną działalność kongregacji dostrzegają wszyscy mieszkańcy miasta. Jest współorganizatorem szeregu imprez o charakterze kulturowym, sportowym, charytatywnym i promocyjnym. Wymienić tutaj należy bezpośredni udział w imprezach jak Dzień Dziecka, Dni Limanowej, Kupieckie Grillowanie. Na stałe w kalendarzu imprez wpisane są: Kupiecki Koszyk Wielkanocny, Kupiecki Mikołaj, Choinka Życzeń, oraz sponsorowanie imprez o charakterze ogólnym, celem integracji środowiska Kupieckiego, jego zwolenników, mieszkańców miasta miasta organizowane są imprezy: wyjazdy integracyjne na imprezy do oddziałów zaprzyjaźnionych, zawody strzeleckie, ogniska, kuligi, wyjazdy na baseny, zabawy karnawałowe. Dla członków oddziału organizowane są różnego typu szkolenia, oraz pomoc w uzyskiwaniu środków finansowych. Prestiżową imprezą organizowana przez kupców jest Salon Samochodowy a zasięgu wojewódzkim, co roku w miesiącu grudniu organizowane jest "Święto kupca". Oddział terenowy bezpośrednio współpracuje z organizacjami, władzami samorządowymi, oraz mediami. Oddział nawiązał współpracę z Mrągowskim Towarzystwem Gospodarczym , oraz z Polonią zamieszkującą w Truskawcu na Ukrainie, którą to wspomaga podczas  corocznych pobytów w Truskawcu

Newsletter

Jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami na naszej stronie, zapisz się do newslettera.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…